ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Po Prostu Razem na podstawie §14
statutu stowarzyszenia serdecznie zapraszam na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Po Prostu Razem, które odbędzie
się w dniu 28 maja  2018 r. o godzinie 17:00 na ulicy Rynek 9 33-100
Tarnów

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

2.        Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków

3.        Sprawdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał

4.        Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków

5.        Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2017 roku

6.        Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2018

7.        Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017

8.        Wybór członków organów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9.        Uchwała w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia

10.     Uchwała w sprawie  zmiany siedziby stowarzyszenia

11.     Sprawy bieżące i wolne wnioski

12.     Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

Stowarzyszenie Po Prostu Razem bierze udział w Programie Grantowy prowadzony w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga

loga2