Pracownik Administracyjno-Biurowy

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców,
  • catering.

Cel kursu: Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika na stanowisku administracyjno-biurowe.

Program kursu:

Lp.

Temat:

1 Stanowisko pracownika,zasady BHP na stanowisku pracy, poznanie ram prawnych i proceduralnych z zakresu administracji, rachunkowościowi i ekonomii, wiedzy o gospodarce, zasady organizacji pracy w biurze, podstaw ekonomii, zasady rachunkowości, podstawowe zagadnienia prawne.
2 Wprowadzenie do archiwistyki, wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie, wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce, dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.
3 Zapoznanie się z organizacją pracy kancelarii i sekretariatu, organizacja i funkcjonowanie biura, organizacja pracy biurowej, poznanie podstaw postępowania z dokumentacją, przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych, zasad redagowania pism, pisania raportów.
4 Zapoznanie z się z podstawowymi współczesnymi systemami kancelaryjnymi-system bez dziennikowy, dziennikowy oraz mieszany. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych, dokumentacja kadrowa, księgowa, dotyczące zarządzania jednostka.
5 Socjologia i psychologia pracy, prowadzenie rozmów, organizacja i obsługa spotkań, prowadzenie kalendarza spotkań przełożonego, prowadzenie i obsługa korespondencji, prowadzenia rozmów telefonicznych,organizacji pracy kancelarii i sekretariatu, savoir-vivre pracy biurowej, dokumentacji z zebrań i szkoleń.
6 Komputer w pracy biurowej, budowa i obsługa komputera, korzystanie z usług internetowych, obsługi programów Word, Excel oraz PowerPoint,
skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki, redagowanie i formatowanie dokumentów, wykonywanie obliczeń, korzystanie z baz danych, technika biurowa, sprzęt biurowy i pomocniczy,zasady marketingu i marketingu nabycie umiejętności public relations obsługa interesanta, kierowanie zespołem pracowników, zarządzenia porządkowe, cele w pracy biurowej, zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie.
7 Informacje z zakresu etyki zawodu, techniki i sposoby prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy,ochrona danych osobowych, tworzenie akt osobowych, czynności kancelaryjne w sekretariacie, zakres czynności pracownika biurowego, sztuka asertywności, dyskusji i negocjacji, stres i motywacja.
8 Poznanie zasad transportu surowców, pakowaniem i układaniem wyrobów na regałach, pakowaniem i transportem gotowych wyrobów do magazynu lub do samochodu, zasady skrupulatnego przestrzegania higieny osobistej i noszenia odzieży ochronnej,obowiązku wykonywania badań okresowych i profilaktycznych.
9 Fazy obiegu pism, techniki zarządzania czasem, zasady relacji pomiędzy szefem a pracownikiem-asystentem, zasady relacji pomiędzy współpracownikami-interesantami, planowanie podróży służbowej, delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne, rola pracownika biurowego w budowaniu wizerunku firmy, organizacji czy urzędu.
10 Zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych, poznanie zadań recepcyjnych oraz asystenckich, zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, kultury zawodu.

 

Absolwenci kursu otrzymują:

Praktyczną naukę zagadnień w zakresie administracyjno-biurowym. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.