Pracownik gospodarczy

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców,
  • catering.

Cel kursu: Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze na stanowisku pracownik gospodarczy.

Program kursu:

Lp.

Temat:

1 Stanowisko pracownika, ergonomia, wyposażenie urządzenia, przepisy BHP, poznanie ram prawnych i proceduralnych z zakresu prac gospodarczych, nauka profesjonalnej obsługi sprzętu i środków niezbędnych do wykonywania pracy pracownika gospodarczego.
2 Pojęcie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją terenów zielonych, znajomość zasad prowadzenia magazynu, wykonywania drobnych napraw konserwatorskich.
3 Uczestnik szkolenia pozna zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wykonywania prac awaryjnych, prowadzenia prac konserwatorskich, dbania o estetykę pomieszczeń.
4 Zasady utrzymywania właściwego stanu technicznego sprzętu i obiektów, kompleksowy nadzór nad właściwym stanem nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pielęgnacja trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów.
5 Przyswojenie wiedzy z zakresu zabiegów ochrony roślin, prac montażowych związanych z małą architekturą ogrodową, prostych prac przy systemie nawadniania, wykonywania prac ziemnych związanych z sadzeniem roślin, wykonywaniem wykopów.
6 Uczestnik Projektu nabędzie wiedze i doświadczenie z zakresu kanonów obowiązków pracownika gospodarczego oraz należytego ich wykonywania, zabezpieczania mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją, zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia firmy, czynności gospodarczo-rzemieślnicze, których konieczność wykonywania zostanie stwierdzona przez przełożonego.
7 Opieka nad bezpieczeństwem obiektu, zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, utrzymanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej, pomoc przy dekoracji pomieszczeń, koszenie trawy, kopanie trawnika, sadzenie kwiatów, znajomość instrukcji dotyczącej zasad monitorowania.
8 Prace związane z zamiataniem, podlewaniem, odśnieżaniem, posypywanie piaskiem, przycinanie żywopłotów i roślin, wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe, zasady podejmowania doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji technicznych, alarmowanie odpowiednich służb.
9 Zasady dostarczania i przynoszenia pism z urzędów, załatwianie spraw bankowych, łącznie z odnoszeniem i pobieraniem gotówki, dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania organizacji.
10 Odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze i dokumenty, przygotowanie pomieszczeń do remontów i ich zabezpieczenie, dokonywanie wszelkich prac remontowo-malarskich w budynku i na terenie przynależnym, kontrola terminowości wywozu śmieci.

Absolwenci kursu otrzymują:

Praktyczną naukę zagadnień w zakresie pracownika gospodarczy. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.