1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi szkoleniowe.
 2. Reklamacja musi zostać  złożona  w  formie  pisemnej  listem poleconym, faksem lub osobiście na adres poprosturazem2012@gmail.com Za  datę  złożenia  reklamacji  o  której  mowa  w  pkt  1  powyżej uznaje  się  datę  stempla pocztowego lub datę wpływu faksu lub złożenia osobiście.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika,
 • przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, miejsce, itp.) wraz z uzasadnieniem.
 1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych  liczonych  od   momentu  jej  otrzymania.  W uzasadnionych  przypadkach czas ten  może  ulec wydłużeniu (np. konsultacje  prawne,  opinia rzeczoznawcy).  O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji usługodawca zostanie powiadomiony drogą pocztową i drogą elektroniczną.
 1. Możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
 • całkowity lub częściowy zwrot kosztów,
 • rabat na kolejna usługę,
 • ponowne wykonanie usługi lub jej części,
 • inne – do uzgodnienia z klientem.
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie  prawo  do  pozostawienia reklamacji  bez  rozpatrzenia  w przypadku gdy  reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej lub będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.